Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MOJA RESTO BAR

Niniejszy regulamin określa sposób funkcjonowania sklepu internetowego pod nazwą Moja Resto Bar znajdującego się pod adresem internetowym www.mojarestobar.pl oraz warunki korzystania z niego. Regulamin określa prawa i obowiązki zarejestrowanych Klientów Sklepu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.
Każdy potencjalny Klient z chwilą rejestracji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i może podejmować dalsze czynności wyłącznie po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień.

Właścicielem Sklepu internetowego Moja Resto Bar jest FHU „Flash” Alicja Czechowska z siedzibą w Krakowie przy ul. Wadowickiej 8a , 30-415 Kraków; NIP 7931000744.

 • Postanowienia ogólne.
 • Składanie zamówienia.
 • Realizacja zamówienia.
 • Reklamacje.
 • Ochrona danych osobowych.
 • Postanowienia końcowe.

I. Postanowienia ogólne.

 1. Postanowienia niniejszego regulaminu (zwanego dalej „Regulaminem”) dotyczą wszystkich zawieranych Moja Resto Bar umów sprzedaży i dostawy towaru poprzez sklep internetowy www.mojarestobar.pl (zwany dalej „Sklepem”), niezależnie od zastosowanego w danym przypadku środka porozumiewania się na odległość, służącego do kontaktu lub zawierania umów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorstwami bez fizycznej obecności stron umowy.
 2. Regulamin skierowany jest do wszystkich zarejestrowanych i niezarejestrowanych użytkowników Sklepu (zwanych dalej „Klientami”) oraz określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta sklepu, składania zamówień w sklepie oraz zasady zawierania Umów sprzedaży.
 3. Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia korzystania ze Sklepu i składania zamówień jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
 4. Klient może złożyć zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie Sklepu pod warunkiem zapoznania się i akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

II. Składanie zamówienia.

 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Sklep przyjmuje zamówienia składane internetowo w godzinach otwarcia restauracji, we wszystkie dni tygodnia . Zamówienia są przyjmowane na stronie www.mojarestobar.pl.
 3. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru produktów z dostępnej oferty Sklepu  oraz dodanie ich do koszyka.
 4. Wszystkie ceny podawane są w złotych i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili złożenia przez klienta zamówienia (i jego potwierdzenia) i nie ulega zmianie nawet w przypadku wzrostu cen wyrobów w Sklepie.
 5. Do momentu zatwierdzenia wyboru zamówionych produktów przyciskiem „Przejdź do kasy”, Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji produktów w zamówieniu.
 6. Po zatwierdzeniu zamówionych produktów Klient zobowiązany jest do podania swoich danych teleadresowych (dotyczy Klientów niezarejestrowanych), oraz sposobu płatności.
 7. Do zamówienia mogą zostać doliczone koszty dostawy, które zostają określone w trakcie składania zamówienia.
 8. Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „Złóż zamówienie”) stanowi ofertę Klienta do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. W przypadku Klientów niezarejestrowanych do złożenia zamówienia konieczne jest uprzednie zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz jego akceptacja.
 9. Sklep akceptuje następujące formy płatności: płatność za pośrednictwem systemów płatności Przelewy24, płatność gotówką lub kartą u dostawcy.
 10. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-mailem informację o jego przyjęciu, co stanowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży.
 11. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zatwierdzeniu telefonicznym do klienta.
 12. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, tzn. w których brakuje numeru telefonu lub adresu e-mail. Są one niezbędne do potwierdzenia zamówienia. Informacje zawarte w formularzu powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Sklep zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, w przypadku gdy podane dane są tego rodzaju, że oceniając sprawę rozsądnie można w sposób uzasadniony przyjąć, że dane są nieprawdziwe lub zostały podane dla żartu, jak również w przypadku, gdy podane dane są na tyle niedokładne, że uniemożliwiają realizacje zamówienia, w szczególności uniemożliwiają, prawidłowe doręczenie przesyłki. Przed odmową realizacji Sklep podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ustalenia danych w zakresie umożliwiającym zrealizowanie zamówienia.

IV. Realizacja zamówienia.

 1. Dostawa zamówienia odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.
 2. Sklep ma obowiązek dostarczenia jedzenia do klienta tak szybko jak to będzie możliwe po jego przygotowaniu.
 3. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację złożonego zamówienia, Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania jego realizacji, a o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić klienta.

V. Reklamacje.

 1. Sklep jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego za niezgodność Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. Reklamację można złożyć drogą pocztową z pisemnym opisem wady i dowodem zakupu, przesyłką poleconą na adres:
  FHU „Flash” Alicja Czechowska
  ul. Wadowickia 8a
  30-415 Kraków
 2. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez sklep przesyłki listowej. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową Sklep wyśle do Klienta nowy produkt pełnowartościowy w ciągu 14 dni lub dokona zwrotu należności za produkt w postaci bonu o wartości pieniężnej reklamowanych towarów.
 3. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji zostanie przesłana odpowiednia opinia co do niezasadności reklamacji.

VI. Ochrona danych osobowych.

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. O ochronie niektórych praw konsumentów praz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Z 2000 r. Nr 22 poz. 271).
 2. Dane osobowe gromadzone są przez Sklep zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Więcej informacji na ten temat znajduje się w zakładce „Polityka Prywatności”.
 3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do dokonania odpowiednio: rejestracji konta, zakupu towaru, wypełnienia formularza zamówienia.
 4. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Sklep.
 5. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawienia oraz żądania usunięcia poprzez kontakt pocztą elektroniczną na adres kontakt@mojarestobar.pl

VII. Prawa autorskie

 1. Wszystkie materiały graficzne oraz teksty zamieszczone na tej stronie stanowią przedmiot prawa autorskiego i należą do Moja Resto Bar. Powielanie, przekazywanie oraz publikacja lub inne wykorzystanie całości lub części publikowanych na stronie materiałów bez zgody autora jest zabronione.
 2. Fotografie, tytuły, teksty które pojawiają się na tej stronie nie mogą być również wykorzystywane w żadnej formie reklamy, promocji, komercyjnej publikacji bez uprzedniej pisemnej zgody Moja Resto Bar.

VIII. Postanowienia końcowe.

 1. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy według obowiązujących przepisów.
 2. Do umowy sprzedaży produktów w sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.
 3. Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień niniejszego regulaminu w szczególnie uzasadnionych wypadkach, m.in.:
  a) w celu dostosowania ich do powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  b) w celu wyeliminowania ewentualnych postanowień, mogących naruszać interesy Klientów,
  c) w związku ze zmianą lub rozszerzeniem oferty świadczonych przez Sklep usług i towarów,
  d) w związku ze zmianą profilu działalności gospodarczej.
 4. Zmiany, o których mowa w ust. 4 nie wiążą Klientów, którzy zgłosili zamówienie przed wprowadzeniem zmian w poniższych warunkach, chyba że zmiany wynikają z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. O każdej zmianie regulaminu Klient zostanie powiadomiony na adres e-mailowy, wskazany przy składaniu zamówienia.
 5. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sklep poinformuje o tym niezwłocznie Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie www.mojarestobar.pl oraz powiadomienie wysłane na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Klient (dotyczy klientów zarejestrowanych) musi zaakceptować zmiany jeżeli chce nadal korzystać z usług Sklepu.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu.
 7. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.